Chống lún chống nghiêng nhà A Thống

Xử lý lún nghiêng nhà A Thống. Ở Bình Định

  • thời gian thực hiện: 30 ngày
  • Nhà bị nghiêng do quá trình làm đường dẫn đến bị lún,